Academy

Algemene voorwaarden DressuurNatuurlijk 2022 - 2023

Digitale cursussen, programma's en opleiding
De aanschaf van een digitale cursus, programma of opleiding komt tot stand na betaling van het product. Direct na de betaling ontvang je een factuur, bevestiging en toegang per mail. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je contact opnemen met [email protected]. De aangeschafte cursus, programma of opleiding is persoonlijk en mag niet gedeeld worden. Ook mag het aangeschafte product niet doorverkocht worden. Zodra dit wel gebeurt, wordt de toegang van je account geblokkeerd en is er geen recht op restitutie.

Het lesmateriaal mag niet gedownload worden of verspreid met uitzondering van de werkboeken. Deze mogen gedownload en uitgeprint worden voor eigen gebruik. Het lesmateriaal blijft in eigendom van DressuurNatuurlijk en het auteursrecht is van DressuurNatuurlijk.

Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten

Een overeenkomst (online cursus, programma of opleiding) komt tot stand op het moment dat de (aan)betaling is verricht. Overeenkomsten worden voor een bepaalde tijd aangegaan, zoals in de overeenkomst vermeld.

Prijs en prijswijziging

DressuurNatuurlijk hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van DressuurNatuurlijk wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

Betaling

Betaling vindt plaats door het betalen van de betaalkaart. 

Annulering door de klant

Na ontvangst van de betaling heeft u 14 dagen bedenktijd, ingaande vanaf de datum dat de  (aan)betaling is verricht. Bij het annuleren van een cursus, programma of opleiding na de 14 dagen bedenktijd zijn de annuleringskosten als volgt: tot vier weken voor aanvang van de overeenkomst zal 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht. Binnen vier weken voor aanvang van de overeenkomst worden 100% annuleringskosten in rekening gebracht. Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden.

Het annuleren van een schooljaar instructeursopleiding
Altijd schriftelijk of via de mail annuleren, eventueel na een eerste telefonische melding. Je krijgt uiterlijk binnen 2 weken bericht over de ontvangst van de melding. De datum van registratie is de datum van ontvangst van de mail. 

Annulering door DressuurNatuurlijk
Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit wordt door DressuurNatuurlijk aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit. Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft DressuurNatuurlijk het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn. DressuurNatuurlijk heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn – een overeenkomst te annuleren ingeval van ziekte of overmacht. Bij vooruitbetaling wordt het reeds betaalde inschrijfgeld binnen 2 weken terug gestort.

Aansprakelijkheid gebruiker

DressuurNatuurlijk is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door DressuurNatuurlijk aangeboden producten. DressuurNatuurlijk is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van Dressuur-Natuurlijk. DressuurNatuurlijk is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens DressuurNatuurlijk, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van DressuurNatuurlijk dient te worden betracht.

DressuurNatuurlijk is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens DressuurNatuurlijk. DressuurNatuurlijk niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van DressuurNatuurlijk voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor DressuurNatuurlijk voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Aansprakelijkheid klant en verzekering
De klant is jegens DressuurNatuurlijk verantwoordelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van DressuurNatuurlijk verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van DressuurNatuurlijk verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheids-verzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

Omgaan met vertrouwelijke informatie per mail, in gesprekken en tijdens de lessen

Zowel DressuurNatuurlijk, School voor Mens en Paard alsmede de docenten die lesgeven tijdens de opleiding zullen vertrouwelijk omgaan met persoonlijke informatie, lessituaties en gesprekken waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat dit vertrouwelijk is. Docenten die lesgeven voor de instructeursopleiding gaan akkooord met geheimhoudingsplicht omtrent vertrouwelijke informatie.

Klachtenregeling
Deze regeling is bestemd voor cursisten, eigenaren van trainingspaarden die gebruik maken van de diensten van DressuurNatuurlijk en leerlingen van de instructeursopleiding.

DressuurNatuurlijk streeft ernaar een professioneel en klantvriendelijk bedrijf te zijn. We streven naar een optimale dienstverlening. Helaas worden, waar mensen werken, soms fouten gemaakt. Als u van mening bent dat we in de dienstverlening te kort zijn geschoten en u wilt een klacht indienen, dan is dit mogelijk.

Voor alle betrokkenen bij een klachtenprocedure geldt een geheimhoudingsplicht van de vertrouwelijke gegevens, die bij de behandeling van de klacht worden gebruikt.
Er wordt gestreefd naar een informele behandeling van de klacht, waarbij als doel een zorgvuldige en behoorlijke afdoening voorop staat.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij DressuurNatuurlijk, Zwolseweg 71A-092, 8141EA in Heino. Vermeldt duidelijk uw naam, adres, datum en een duidelijke, concrete omschrijving van het feit waar de klacht over gaat.

Na ontvangst van de klacht krijgt u binnen 5 werkdagen bericht, waarna er gestreefd wordt binnen 4 weken de klacht naar tevredenheid af te handelen.Indien de afhandeling langer duurt dan 4 weken, krijgt de de indiener van de klacht hierover schriftelijk bericht. Tevens wordt er een indicatie gegeven van het verwachte termijn waarop uitsluitsel kan worden gegeven.
Indien de klacht niet intern naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan het geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Indien dit niet leidt tot een goede oplossing voor beide partijen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan een mediator, waarvan de uitslag bindend is voor DressuurNatuurlijk/ School voor Mens en Paard. Sabine L.M. Smulders van MediationMoves is de vertrouwenspersoon wanneer we er onderling niet uitkomen. De uitspraak hiervan is bindend voor ons en zal binnen 2 weken door DressuurNatuurlijk worden afgehandeld.

Op alle diensten die worden aangeboden door DressuurNatuurlijk is Nederlands recht van toepassing.De klacht wordt geregistreerd en wordt 2 jaar bewaard.

Auteursrecht
Op al het lesmateriaal, hand-outs, powerpointsheets, video, fotomateriaal, instructievideo”s, e-books, de e-learning website van Dressuurnatuurlijk rust auteursrecht en blijft in eigendom van DressuurNatuurlijk. Niets mag zonder uitdrukkelijke toestemming en vermelding van de bron gebruikt worden.

De inhoud van het lesmateriaal blijft in eigendom van DressuurNatuurlijk.

Het dragen van een veiligheidshelm en bodyprotector

Tijdens het trainen van je eigen paard op eigen terrein bij het volgen van cursussen, programma's of de opleiding  is het ten alle tijden verplicht om een veiligheidshelm te dragen. Draag altijd een veiligheidshelm met de CE-markering en het EN 1384-teken. Dit veiligheidshoofddeksel heeft in ieder geval een harde schaal en een kinband voorzien van een veiligheidssluiting. De traditionele paardrijcap wordt afgeraden, omdat deze geen enkel schokabsorberend vermogen heeft. Draag geschikte (rij)kleding en gesloten schoenen bij het werken met je paard.