Algemene voorwaarden

Digitale cursussen en programma's
De aanschaf van een digitale cursus of programma komt tot stand na betaling van het product. Direct na betaling ontvang je per mail een bevestiging en toegang tot het aangeschafte product. Mocht dit niet het geval zijn kun je contact opnemen met [email protected]. De aangeschafte cursus is persoonlijk en de toegang mag niet gedeeld worden. Ook mag het aangeschafte product niet doorverkocht worden. Zodra dit wel gebeurd, wordt de toegang van je account geblokkeerd en is er geen recht op restitutie.

Het lesmateriaal mag niet gedownload worden of verspreid. Het lesmateriaal blijft in eigendom van DressuurNatuurlijk en het auteursrecht is van DressuurNatuurlijk. 

Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten
Een overeenkomst (trainingsperiode, cursus,workshop, School voor Mens en Paard, les-arrangement e.d.) komt tot stand op het moment dat het door de klant ondertekende inschrijfformulier door DressuurNatuurlijk retour is ontvangen. Overeenkomsten worden voor een bepaalde tijd aangegaan, zoals in de overeenkomst vermeld.

Prijs en prijswijziging
DressuurNatuurlijk hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van DressuurNatuurlijk wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

Betaling
Betaling vindt plaats door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door DressuurNatuurlijk aangegeven bankrekeningnummer of in contanten.

Annulering door de klant
Na ontvangst van de aanmelding heeft u 14 dagen bedenktijd, ingaande vanaf de datum die op het ondertekende inschrijfformulier staat. Bij het annuleren van een cursus, workshop, les-arrangement of trainingsperiode na de 14 dagen bedenktijd zijn de annuleringskosten als volgt: tot vier weken voor aanvang van de overeenkomst zal 25% annuleringskosten in rekening worden gebracht. Tot twee weken voor aanvang van de overeenkomst worden 50% annuleringskosten in rekening gebracht, bestaande uit 50% van het totaalbedrag van de overeenkomst. Indien u annuleert binnen twee weken voor aanvang van de overeenkomst bent u de kosten van de overeenkomst volledig verschuldigd. Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden.

Het annuleren van een schooljaar opleiding “School voor Mens en Paard”
Bij het annuleren van een schooljaarbrengen wij annuleringskosten in rekening (na ontvangstbevestiging deelname). Algemene regel: tot zes weken voor aanvang 25% van de opleidingskosten, tot drie weken voor aanvang 50% van de opleidingskosten en daarna het hele factuurbedrag. Altijd schriftelijk of via de mail annuleren, eventueel na een eerste telefonische melding. Je krijgt uiterlijk binnen 2 weken bericht over de ontvangst van de melding.

Annulering door DressuurNatuurlijk
Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit wordt door DressuurNatuurlijk aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit. Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft DressuurNatuurlijk het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn. DressuurNatuurlijk heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn – een overeenkomst te annuleren ingeval van ziekte of overmacht. Bij vooruitbetaling wordt het reeds betaalde inschrijfgeld binnen 2 weken terug gestort.

Aansprakelijkheid gebruiker
DressuurNatuurlijk is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door DressuurNatuurlijk aangeboden producten. DressuurNatuurlijk is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van Dressuur-Natuurlijk.DressuurNatuurlijk is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens DressuurNatuurlijk, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van DressuurNatuurlijk dient te worden betracht.

DressuurNatuurlijk is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens DressuurNatuurlijk. DressuurNatuurlijk niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van DressuurNatuurlijk voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor DressuurNatuurlijk voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Aansprakelijkheid klant en verzekering
De klant is jegens DressuurNatuurlijk verantwoordelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van DressuurNatuurlijk verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van DressuurNatuurlijk verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheids-verzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

Accommodatie
DressuurNatuurlijk zorgt ervoor om tijdens de duur van de overeenkomst aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is. DressuurNatuurlijk zorgt ervoor de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn.

Paarden
Meegebrachte paarden dienen steeds te zijn ingeënt, ontwormt te zijn en vrij van besmettelijke ziektes. Van de inentingen dient vóór de komst van het betreffende dier een geldig paspoort/vaccinatiebewijs te worden overlegd.

Dierenarts
Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant. In situaties van nood is DressuurNatuurlijk zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is DressuurNatuurlijk bevoegd de hulp van de dierenarts van het bedrijf in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van DressuurNatuurlijk. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door DressuurNatuurlijk aan de klant doorberekend.

Trailers en overige (paarden-)vervoersmiddelen
Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met DressuurNatuurlijk en op de plaats die DressuurNatuurlijk daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van DressuurNatuurlijk. Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf van DressuurNatuurlijk staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.

Omgaan met vertrouwelijke informatie per mail, in gesprekken en tijdens de lessen
Zowel DressuurNatuurlijk, School voor Mens en Paard alsmede de docenten die lesgeven tijdens de opleiding zullen vertrouwelijk omgaan met persoonlijke informatie, lessituaties en gesprekken waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat dit vertrouwelijk is. Docenten die lesgeven op de opleiding School voor Mens en Paard gaan akkooord met geheimhoudingsplicht omtrent vertrouwelijke informatie.

Klachtenregeling
Deze regeling is bestemd voor cursisten, eigenaren van trainingspaarden die gebruik maken van de diensten van DressuurNatuurlijk en leerlingen van de School voor Mens en Paard.

DressuurNatuurlijk en de School voor Mens en Paard streven ernaar een professioneel en klantvriendleijk bedrijf te zijn. We streven naar een optimale dienstverlening. Helaas worden, waar mensen werken, soms fouten gemaakt. Als u van mening bent dat we in de dienstverlening te kort zijn geschoten en u wilt een klacht indienen, dan is dit mogelijk.

Voor alle betrokkenen bij een klachtenprocedure geldt een geheimhoudingsplicht van de vertrouwelijke gegevens, die bij de behandeling van de klacht worden gebruikt.
Er wordt gestreefd naar een informele behandeling van de klacht, waarbij als doel een zorgvuldige en behoorlijke afdoening voorop staat.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij DressuurNatuurlijk, Zwolseweg 71A-092, 8141EA in Heino. Vermeldt duidelijk uw naam, adres, datum en een duidelijke, concrete omschrijving van het feit waar de klacht over gaat.

Na ontvangst van de klacht krijgt u binnen 5 werkdagen bericht, waarna er gestreefd wordt binnen 4 weken de klacht naar tevredenheid af te handelen.Indien de afhandeling langer duurt dan 4 weken, krijgt de de indiener van de klacht hierover schriftelijk bericht. Tevens wordt er een indicatie gegeven van het verwachte termijn waarop uitsluitsel kan worden gegeven.
Indien de klacht niet intern naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan het geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Indien dit niet leidt tot een goede oplossing voor beide partijen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan een mediator, waarvan de uitslag bindend is voor DressuurNatuurlijk/ School voor Mens en Paard. Sabine L.M. Smulders van MediationMoves is de vertrouwenspersoon wanneer we er onderling niet uitkomen. De uitspraak hiervan is bindend voor ons en zal binnen 2 weken door School van Mens en Paard worden afgehandeld.

Op alle diensten die worden aangeboden door DressuurNatuurlijk/ School voor Mens en Paard is Nederlands recht van toepassing.De klacht wordt geregistreerd en wordt 2 jaar bewaard.

Auteursrecht
Op al het lesmateriaal, hand-outs, powerpointsheets, video, fotomateriaal, instructievideo”s, e-books, de e-learning website van Dressuurnatuurlijk en de School voor Mens en Paard rust auteursrecht en blijft in eigendom van DressuurNatuurlijk. Niets mag zonder uitdrukkelijke toestemming en vermelding van de bron gebruikt worden.

De inhoud van het lesmateriaal blijft in eigendom van DressuurNatuurlijk/School voor Mens en Paard

Het dragen van een veiligheidshelm en bodyprotector
Tijdens de lessen, BootCamps en tijdens de opleiding is het ten alle tijden verplicht om op het terrein van DresssuurNatuurlijk een veiligheidshelm te dragen. Draag altijd een veiligheidshelm met de CE-markering en het EN 1384-teken. Dit veiligheidshoofddeksel heeft in ieder geval een harde schaal en een kinband voorzien van een veiligheidssluiting. De traditionele paardrijcap wordt afgeraden, omdat deze geen enkel schokabsorberend vermogen heeft. Het dragen van een paardrijcap of veiligheidshelm is niet wettelijk verplicht maar wel verplicht tijdens het rijden op het terrein van DressuurNatuurlijk. Draag geschikte (rij)kleding en gesloten schoenen bij het werken met je paard.

Voor deelnemers aan het BootCamp jonge paarden en voor eigenaren waarvan het paard in training staat of heeft gestaan voor het zadelmak maken bij DressuurNatuurlijk, geldt dat je tijdens het rijden van de jonge paarden op het terrein van DressuurNatuurlijk verplicht bent om een bodyprotector te dragen indien het paard korter dan 2 maanden onder het zadel is. We raden het aan om, wanneer het jonge paard mee naar huis gaat, nog ongeveer 2 maanden deze bodyprotector te dragen. Je kunt hem na de 2 maanden af doen wanneer het helemaal “save” voelt. Liever wat langer mee rijden dan te vroeg af doen! Dit geldt ook voor paarden met een verhoogt risico.